ابن شهر اشوب

راستگویی پیامبر اکرم



یکی از بیست خصلت پیامبر اکرم راستگویی او بود

t.me/revaghmarefat



راستگویی