🌹امام صادق علیه السلام:
مرد باید سه صفت را در مورد خانواده اش رعایت کند: 1-خوشرفتاری 2-گشاده دستی به اندازه 3-غیرتی همراه با خویشتن داری.