خداوند می داند که روح ما از چه جنبه هایی نیاز به رشد دارد. لذا پدر و مادری به ما داده است که با نیاز ما متناسب باشد و تعامل درست با آنها....